محاربه 

 

مفسد فی الارض 

محاربه و مفسد فی الارض محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به طوری که موجب ناامنی در محیط گردد در مورد اینکه محاربه جرم مطلق یا مقید است بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از مجموع عقاید نظری که محاربه را مطلق میداند صحیح تر است محاربه با ترک فعل واقع نمیشود و برای انجام آن حتما باید فعل مثبت به کار رود فرقی ندارد مرتکب محاربه مرد باشد یا زن و محل ارتکاب آن درشهر باشد یا خارج از آن و زمان آن روز باشد یا شب و استفاده از واژه مردم دلالت برآن دارد که برای صدق عنوان محاربه و افساد فی الارض باید نوعی عمومیت در جرم وجود داشته باشد رکن اساسی محاربه کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است بنا براین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن نمیتواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم از اسلحه سرد یا گرم است و هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدید آمیز علیه جان باشد سلاح محسوب و تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است

 باغی : گروهی که در برابر نظام جمهوری ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود 

هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال  و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض است  خیانت به کشور فعل عمدی یک فرد ایرانی و یا خارجی در خدمت دولت ایران و یا گروهی است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زیان مملکت تامین کند و امنیت کشور و نظام را به مخاطره اندازد

قبول وکالت در کلیه دعاوی

 

توسط وکیل پایه یک دادگستری

 

٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧ عباسیان